Statūti Drukāt

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Biedrība

"FARIO"

STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums: “Fario” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Dabas vides saprātīga izmantošana un aizsardzība:
2.1.1.    atbalstot ūdens kvalitātes uzlabošanu;
2.1.2.    papildinot un aizsargājot zivju resursus;
2.1.3.    organizējot vides sakārtošanas pasākumus;
2.1.4.    sekmējot bioloģiskas daudzveidības saglabāšanos;
2.1.5.    popularizējot sabiedrībā saudzīgu attieksmi pret dabu.
2.2. Zivju resursiem draudzīgas makšķerēšanas popularizēšana:
2.2.1.    rīkojot un piedaloties makšķerēšanas sporta pasākumos;
2.2.2.    organizējot licencēto makšķerēšanu;
2.2.3.    pārstāvot makšķernieku intereses;
2.2.4.    izkopjot makšķernieku tradīcijas.

3.nodaļa. Biedrības darbības metodes

3.1.  Visa veida resursu mērķtiecīga piesaiste Biedrībai noteikto mērķu izpildei.
3.2.  Mērķtiecīga reklāmas īstenošana;
3.3.  Informatīvo prezentāciju, apmācību, konsultāciju, semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšana, kas saistīti ar Biedrības darbības mērķiem.
3.4.  Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, starptautiskām un nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām.
3.5.  Piedalīšanās vietējā un starptautiskā mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta Biedrības mērķu sasniegšana.
3.6.  Biedrības projektu realizēšana, piesaistot nepieciešamos konsultantus un ekspertus, kā arī sabiedrisko un privāto finansējumu.
3.7.  Izstāžu, izsoļu un radošu konkursu organizēšana, reklāmas un informatīvo pakalpojumu sniegšana.
3.8.  Speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas, kursu, semināru un konferenču organizēšana.
3.9.  Piedalīšanās ar makšķerēšanu un vides aizsardzību saistīto normatīvo aktu projektu apspriešanā un priekšlikumu iesniegšanā.
3.10.   Saimnieciskās darbības veikšana Biedrības finansiālo līdzekļu palielināšanai.
3.11.   Citas likumos atļautās darbības saistībā ar Biedrības mērķu sasniegšanu.

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

4.1.    Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

5.1.    Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.2.    Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3.    Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.4.    Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
5.5.    Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.5.1   biedrs nav statūtos noteiktajā termiņā nomaksājis biedra gada naudu;
5.5.2.  biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.5.3.  biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
5.5.4.  biedrs ir veicis darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības biedra ētikas kodeksu;
5.5.5.  biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.6.    Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā vai elektroniski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.7.  Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
5.8.  Personai, kuras dalība Biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz Biedrības īpašumu.
5.9.  Biedra dalība Biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama, ja vien likums nenosaka citādi. Biedra dalība izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no Biedrības, kā arī biedra – fiziskas personas nāvi, vai biedra – juridiskas personas likvidāciju.

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

6.1.    Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
6.1.4 pārstāvēt Biedrību dažāda mēroga valsts un starptautiskos sporta pasākumos, sacensībās un citos projektos;
6.1.5  saskaņojot ar valdi, izmantot Biedrības materiāltehnisko bāzi un inventāru;
6.1.6  noteiktajā kārtībā, lietot Biedrības simboliku un formu;
6.1.7  saskaņojot ar valdi, paust Biedrības viedokli masu saziņas līdzekļos.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1.  ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.2.2.  nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;
6.2.3.  regulāri maksāt biedra gada naudu līdz katra gada 1.februārim;
6.2.4.  ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
6.2.5.  piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos un iesaistīties to organizēšanā;.
6.3.   Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1.  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5.  Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.
8.6.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no divām personām. Valdies locekļi no sava vidus izvēl valdes priekšsēdētāju.
9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.4. Valde pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu, atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem.
9.5. Valde lemj jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un līdzekļu izlietošanu.
9.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
9.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet tiem ir tiesības saņemt atalgojumu par konkrēta darba realizāciju Biedrībā, par to slēdzot atsevišķu līgumu.
9.7. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā Biedrības labā.

10.nodaļa. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1.    veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2.    dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3.    izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Biedru nauda

11.1.   Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, līdz katra gada 1.februārim.

12.Biedrības līdzekļi

12.1.    Biedrības līdzekļus sastāda ikgadējās biedru naudas, valsts un pašvaldību dotācijas, fizisko un juridisko personu ziedojumi, kā arī ieņēmumi no Biedrības saimnieciskās darbības.

Statūti apstiprināti Biedrības Fario sapulcē Rīgā, 2008.gada 6.martā

 

Statūtu jaunā redakcija apstiprināta

2010.gada 6.martā

biedru kopsapulcē

 

4229443676_d